KADROVSKA ŠTIPENDIJA ZA ŠTUDENTE / ŠTUDENTKE ZDRAVSTVENE NEGE

Psihiatrična bolnišnica Idrija razpisuje kadrovsko štipendijo za študente / študentke prve stopnje zdravstvene nege (VS). 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

Razpis štipendij:

Štipendija se podeljujejo za program 1. stopnje, smer zdravstvena nega (diplomirana medicinska sestra / zdravstvenik).

Rok:

za oddajo vloge na razpis je do vključno 30. 9. 2021.

Dokazila:

Vlogi za dodelitev kadrovske štipendije je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 • potrdilo o vpisu v letnik študija,
 • dokazilo o doseženem učnem uspehu v preteklem letu (fotokopija spričevala preteklega šolskega leta ali dokazilo o opravljenih izpitih),
 • lastnoročno podpisano izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije,
 • kratek življenjepis.

Pogoji za pridobitev štipendije:

Kadrovsko štipendijo se lahko dodeli kandidatu, ki se pravočasno prijavi na razpis in izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ima status dijaka oziroma študenta,
 • ne prejema druge štipendije (republiške, Zoisove ali kadrovske, sklenjene pred letom razpisa).

Pravice do kadrovske štipendije ne more uveljavljati kandidat, ki:

 • je v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
 • je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali evidenco,
 • je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
 • prejema drugo štipendijo (republiško, Zoisovo ali kadrovsko, sklenjeno pred letom razpisa) ali posojilo za šolanje.

Merila za pridobitev štipendije:

Kadrovska štipendija se dodeli tistemu kandidatu, ki med vsemi prijavljenimi kandidati na razpis zbere največje število točk, ki so določene s kriteriji za ocenjevanje v Pravilniku o štipendiranju v PBI.

Prijava:

Prijava na razpis za štipendije mora biti pisna, lastnoročno podpisana in mora vsebovati vsa obvezna dokazila, ki so zahtevana v III. točki tega razpisa.

Prijave na razpis za štipendije je potrebno poslati na naslov: Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija, Služba za kadre in organizacijo, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za podelitev kadrovskih štipendij za leto 2021.«

Obvestilo o izboru glede podelitve štipendije bodo prijavljeni kandidati prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.

Informacije dobite v Službi za kadre in organizacijo, pri Lavri Bogataj Derlink, telefon: 37 34 421, oziroma po elektronski pošti: splosni.sektor@pb-idrija.si.

V Idriji, dne 7. 9. 2021

Št.: 121-0001/2021

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)