Pravice in dolžnosti

Delo zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Idrija se vsak dan prepleta z usodami številnih posameznikov in njihovih družin. Osebe, ki zaradi duševne bolezni potrebujejo našo pomoč in oskrbo, obravnavamo s sočutjem, toplino in prijaznostjo. Po svojih najboljših močeh si prizadevamo za dobro počutje pacientov in njihovo čimprejšnjo ozdravitev. Pri svojem delu spoštujemo poklicna etična načela, upoštevamo temeljne človekove pravice in pravice pacientov ter zagotavljamo varovanje osebnih podatkov in zaupnih informacij. Zaposleni v Psihiatrični bolnišnici Idrija v enaki meri kot uveljavljamo pacientove pravice, izpostavljamo tudi pomen pacientovih dolžnosti ter poudarjamo soodgovorno držo v skrbi za lastno zdravje in s tem povezan ugoden izid obravnave.

PRAVICE PACIENTOV

Pravice in dolžnosti pacientov ter postopke reševanja sporov med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev podrobneje ureja Zakon o pacientovih pravicah, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/08 z dne 11. 02. 2008 ter sprememba zakona Uradni list RS, št. 55/17 z dne 6. 10. 2017. Zakon o pacientovih pravicah podrobneje ureja 14 pacientovih pravic:

 1. pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
 2. pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
 3. pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
 4. pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
 5. pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 6. pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 7. pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 8. pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 9. pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 10. pravica do drugega mnenja,
 11. pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 12. pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 13. pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 14. pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

Pravice pacientom v bolnišnici zagotavljamo skladno z zgoraj navedenim Zakonom o pacientovih pravicah, ki predstavlja pomembno pridobitev na področju varovanja in zagotavljanja temeljnih pravic uporabnikom zdravstvenih storitev. Več o uresničevanju svojih pravic, o možni pritožbeni poti, v primeru, ko so vam pravice kršene, ter o pomoči zastopnika pacientovih pravic v bolnišnici si lahko preberete v Pravilniku o pravicah in dolžnostih pacientov v Javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrični bolnišnici Idrija ter dokumentu Generalni hišni red Psihiatrične bolnišnice Idrija.
Podrobneje so posamezne pravice predstavljene tudi v tematskih zgibankah, ki jih lahko pridobite s strani osebja.

Pravice pacientov opredeljuje tudi Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS št. 77/08 z dne 28. 07. 2008 ter 46/15 in 44/19), ki natančneje določa pravice oseb v oddelku pod posebnim nadzorom in v nadzorovani obravnavi. Podrobneje so pravice predstavljene v zgibanki bolnišnice, ki je objavljena na oglasnih tablah na varovanih (intenzivnih) oddelkih bolnišnice in jo lahko pridobite s strani osebja.

Zastopniki pacientovih pravic

Naloga zastopnika je, da daje pacientu osnovne informacije in strokovno pomoč ter nudi konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Na zastopnika se lahko obrne vsak uporabnik zdravstvenih storitev, kadar potrebujete nasvet, pomoč ali zastopanje pri uresničevanju svojih pravic določenih v Zakonu o pacientovih pravicah.
Kontaktne podatke o zastopnikih pacientovih pravic najdete na bolnišničnem dokumentu Postopek z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic. Objavljen je na vseh glavnih oglasnih tablah v bolnišnici in na bolnišničnih oddelkih ter oglasnih tablah v specialističnih ambulantah, ki jih pokriva Psihiatrična bolnišnica Idrija. Kontaktne podatke o zastopnikih pacientovih pravic lahko najdete tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Zastopniki pravic oseb na področju duševnega zdravja

Zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja je posameznik, ki varuje pravice, interese in koristi pacienta na oddelku pod posebnim nadzorom ter v nadzorovani obravnavi. Deluje neodvisno od zdravstvenega osebja bolnišnice, socialnih služb, vaših svojcev ali skrbnikov. Njegova naloga je, da vas informira o tem, katere pravice vam zagotavlja Zakon o duševnem zdravju in kako jih lahko uveljavljate. Kontaktne podatke o zastopnikih pravic oseb na področju duševnega zdravja najdete na zgibankah in spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Zgibanka je objavljena na oglasnih tablah vseh varovanih (intenzivnih) enot bolnišnice oziroma vam je posredovana s strani osebja.

DOLŽNOSTI PACIENTOV

Zakon o pacientovih pravicah določa, da je pacient za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe dolžan:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrtizdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)