Skrb za kakovost

Osebam, ki zaradi duševne bolezni potrebujejo zdravljenje in oskrbo v bolnišnici, ambulantah ali službah za duševno zdravje v skupnosti, zagotavljamo varno in kakovostno obravnavo.

Pri svojem delu sledimo Politiki odličnosti, kakovosti in varnosti, ki je sestavni del razvojnih usmeritev bolnišnice. Uvajanje dejavnosti za izboljšanje kakovosti in varnosti v bolnišnici vodi Odbor za kakovost in varnost pacientov, izvaja pa jih Komisija za kakovost. Ustrezno raven varnosti in kakovosti v bolnišnici zagotavljamo z rednim spremljanjem kazalnikov kakovosti, uvajanjem kliničnih poti, strokovnim nadzorom ter neodvisno mednarodno presojo kakovosti.

Merjenje rezultatov dela v bolnišnici nam omogoča vrednotenje rezultatov in prepoznavanje dobrih praks. V bolnišnici spremljamo tako obvezne, kot tudi nekatere neobvezne kazalnike kakovosti ter kazalnike poslovne učinkovitosti.

Psihiatrična bolnišnica Idrija je v skladu s Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu v začetku leta 2012 prvič pristopila k pripravam na mednarodno akreditacijsko presojo – takrat še po mednarodnem standardu NIAHO, ki smo jo v začetku leta 2013 tudi uspešno zaključili in s tem postali prva psihiatrična ustanova v Sloveniji, ki je prejela tovrstno akreditacijo. Po preteku treh let je bolnišnica ob koncu leta 2015 vstopila v nov triletni akreditacijski ciklus. Akreditacijsko presojo je izvedla akreditacijska hiša AACI - American Accreditation Commission International. Presojo smo uspešno zaključili v decembru 2015. Bolnišnica je s tem ponovno izkazala svojo dolgoročno usmeritev v skrbi za ohranjanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave skladno z zahtevami mednarodnih standardov. Z letom 2018 se je v bolnišnici začel nov triletni akreditacijski ciklus presoj po istem standardu AACI.

Hkrati z  akreditacijo je leta 2015 v bolnišnici prvič potekala tudi presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008, ki postaja sestavni del sistema kakovosti naše organizacije. PB Idrija je tudi ta certifikacijski postopek uspešno zaključila in pridobila certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008. V letu 2018 smo v okvru novega triletnega ciklusa akreditacisjkih presoj nadgradili presojo standarda ISO po standardu ISO 9001:2015.

Bolnišnica izpolnjuje tudi zahteve standarda zagotavljanja kakovosti zdravstvenih storitev EN 15224. Omenjeni standard je področno specifični standard sistema vodenja kakovosti za organizacije, ki delujejo na področju zdravstva. Namenjen je zagotavljanju varnosti pacientov in obvladovanju tveganj. Standard nadgrajuje zahteve ISO 9001 in daje večji poudarek kliničnim procesom in upravljanju tveganj skozi njihovo načrtovanje, delovanje in obvladovanje.

Temeljni cilji, ki smo jih dosegli z akreditacijo bolnišnice, so:

  • izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov,
  • primerljivost kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave z drugimi zdravstvenimi ustanovami,
  • zagotavljanje primerljive visoko kakovostne in varne zdravstvene obravnave vsem pacientom,
  • povečanje zaupanja pacientov v postopke zdravstvene obravnave in oskrbe,
  • zagotavljanje boljše sledljivosti postopkom zdravstvene obravnave z namenom ugotoviti in odpraviti morebitna tveganja ter upoštevati načela najboljših praks na strokovnem področju, ki ga bolnišnica pokriva,
  • izboljšanje procesov dela, zmanjšanje nepreglednosti dokumentacije, odprava odvečne birokracije, poenotenje zdravstvene dokumentacije in procesov dela na bolniških oddelkih.

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)