Izobraževanje in usposabljanje

Psihiatrična bolnišnici Idrija organizira in izvaja:

  • praktično usposabljanje z delom za dijake srednjih zdravstvenih šol za poklice tehnice zdravstvene nege/tehnik zdravstven nege, farmacevtski tehnik,
  • klinično usposabljanje študentov zdravstvenih fakultet za poklice diplomirana medicinska sestra/ diplomiran zdravstvenik, diplomirana delovna terapevtka/ diplomiran delavni terapevt,
  • del programa specializacije za specializante psihiatrije, klinične psihologije ter splošne in družinske medicine,
  • zaposlenim v drugih zdravstvenih zavodih na primarni in sekundarni ravni, v socialno-varstvenih zavodih ter sodelavcem nevladnih organizacij, zagotavlja možnost teoretičnega in praktičnega usposabljanja v okviru pripravništev, npr za poklic diplomirana delovna terapevtka/ diplomiran delavni terapevt, poklic diplomirana socialna delavka (UN)/, diplomiran socialni delavec (UN). Zagotavlja možnost teoretičnega in praktičnega usposabljanja študentov, diplomantov in specializantov farmacije.

Izobraževanje in usposabljanje poteka na bolniških oddelkih, v bolnišnični lekarni in v bolnišničnem laboratoriju. Strokovni delavci, vključeni v izobraževanje in usposabljanje, so usposobljeni za pedagoško delo, mentorstvo in neposredno mentorstvo. Sodelovanje temelji na veljavnih strokovnih standardih in standardih za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter etičnih načelih.

Psihiatrična bolnišnica Idrija:

  • z različnimi fakultetami sodeluje pri oblikovanju vsebin dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov za področje duševnega zdravja;
  • s fakultetami in drugimi raziskovalnimi institucijami, kot partner sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih s področja varovanja duševnega zdravja ter v projektih, financiranih s strani strukturnih in kohezijskih skladov:
  • sodeluje pri načrtovanju, organizaciji in pri izvedbi drugih oblik strokovnega usposabljanja (predavanja, seminarji, učne delavnice, ipd.);
  • del svoje dejavnosti usmerja na področje kliničnih raziskav. S svojimi strokovnjaki sodeluje pri domačih in tujih raziskovalnih projektih.

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)