Služba za varovanje podatkov in informacij

OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Splošno o varovanju osebnih podatkov

Pravica do zasebnosti je v sodobni družbi ena od pomembnejših človekovih pravic. Splošna uredba o varstvu podatkov (angl.General Data Protection Regulation, krajše GDPR), ki sta jo sprejela Evropski parlament in svet (št. 2016/679) je bila vpeljana v pravni red EU predvsem z željo zavarovati posameznika in njegove osebne podatke.

Cilji uredbe so poenotiti pravice državljanov EU, zvišati nivo varovanja osebnih podatkov na način, da različni upravljalci podatkov zagotovijo primerno stopnjo varovanja glede na njihovo občutljivost in zagotavljanje enakega konkurenčnega okolja za gospodarske subjekte znotraj EU.

Prva in najgloblja zaveza naše bolnišnice je pomagati človeku v duševni stiski, druga in prav tako pomembna pa je varovati njegovo zasebnost in zasebnost njegovih bližnjih. V Psihiatrični bolnišnici Idrija se trudimo izpolnjevati obe.

 

Upravljavec zbirk osebnih podatkov:
Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, Tel: (05) 37 34 400, E-naslov: psihiatrija@pb-idrija.si
 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Posamezniki se lahko v primeru vprašanj glede obdelave osebnih podatkov obrnejo na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, in sicer preko elektronske pošte: dpo@pb-idrija.si ali pisno na naslov: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija.

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke o pacientih obdelujemo v obsegu, ki je potreben za dosego namena, zaradi katerega so bili osebni podatki pridobljeni (in sicer na podlagi veljavnih predpisov oziroma nedvoumno izražene volje s strani posameznika). Zbrani osebni podatki se obdelujejo zaradi izvajanja zdravstvene obravnave in so del zdravstvene dokumentacije, ki jo bolnišnica vodi o pacientih. Osebne podatke hranimo na način, da ne pride do nepooblaščenega vpogleda ali obdelave oziroma do uničenja ali izgube osebnih podatkov.

Osebni podatki, ki jih zbiramo, so:

 • osnovni osebni podatki (ime, priimek, prebivališče,EMŠO),
 • kontaktni podatki,
 • podatki, ki so potrebni za zdravstveno obravnavo,
 • podatki o osebi, pooblaščeni za seznanitev s pacientovim zdravstvenim stanjem,
 • podatki, potrebni za izstavitev računa (zbirajo in obdelujejo se v primeru samoplačniških storitev ali doplačil

Osebne podatke hranimo skladno z rokom hrambe, ki je določen z Enotnim klasifikacijskim načrtom za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije z roki hranjenja za zavode s področja zdravstva, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje 18. 4. 2017  oziroma do preklica, če ste za obdelavo osebnih podatkov podali privolitev. Osebni podatki so lahko pridobljeni tekom obravnave v bolnišnici, iz informacijskega sistema eZdravje oziroma od drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Pravna podlaga za obdelabo osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov se nahaja predvsem v naslednjih predpisih:

 • Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva,
 • Zakonu o pacientovih pravicah,
 • Zakonu o zdravstveni dejavnosti,
 • Zakonu o zdravniški službi,
 • Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemzavarovanju,
 • Zakonu o duševnem zdravju.  

Obdelavi podatkov, ki je po zakonodaji obligatorna, ni mogoče ugovarjati, le kadar je obdelava podatkov izvedena na podlagi pacientove privolitve, je privolitev mogoče umakniti.


Uporabniki osebnih podatkov

Podatki o pacientih se praviloma ne posredujejo tretjim osebam. Takšno posredovanje se izvede zgolj v primeru, če zanj obstaja upravičena pravna podlaga in z upoštevanjem načela sorazmernosti. Podatkov se tudi ne prenaša v tretje države ali mednarodne organizacije.

Pravice posameznika

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so predvsem pravica do dostopa do osebnih podatkov ter pravice do popravka, pozabe, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora in prenosljivosti podatkov. Pravico do izbrisa je mogoče uveljavljati zgolj za osebne podatke, zbrane na podlagi privolitve. V primeru zaznane kršitve določil s področja varstva osebnih podatkov, kontaktirajte pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov  ali vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)