Pritožbe, pohvale in predlogi

Varovanje pravic pacientov

Pravice pacientom v bolnišnici zagotavljamo skladno z Zakonom o pacientovih pravicah, ki predstavlja pomembno pridobitev na področju varovanja in zagotavljanja temeljnih pravic uporabnikom zdravstvenih storitev. Več o uresničevanju svojih pravic, o možni pritožbeni poti, v primeru, ko so vam pravice kršene, ter o pomoči zastopnika pacientovih pravic si lahko preberete v pravilniku v prilogi, na spletni strani ministrstva za zdravje: http://www.mz.gov.si/ ali na spletni strani varuha človekovih pravic: http://www.varuh-rs.si/

OBRAVNAVA KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC 

Pristojna oseba za sprejemanje in prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v Psihiatrični bolnišnici Idrija je:

Anica Gorjanc Vitez, dr. med., spec. psih.
T: 05 37 34 440
 

Roki in način vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic

Pacient lahko kadarkoli med zdravstveno obravnavo v bolnišnici ustno ali pisno izrazi svoje nezadovoljstvo glede izvajanja zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oziroma sodelavca. Svoje nezadovoljstvo ali nestrinjanje naslovite neposredno na vodjo bolniškega oddelka, na katerem ste oz. ste bili hospitalizirani. Vodja oddelka je dolžan nesporazum odpraviti takoj, z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. Če z dodatnimi pojasnili ali ukrepi niste zadovoljni, lahko vložite zahtevo za obravnavo domnevne kršitve pravic ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi bolnišnice iz prve točke, in sicer:

  • zahtevo zaradi neprimernega odnosa zdravstvenih delavcev in sodelavcev najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve,
  • zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja pri zdravstveni oskrbi (varnostni zaplet, zdravstvena napaka, ipd.) najkasneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku zgoraj navedenih rokov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje. Zahteva se lahko poda osebno v tajništvu strokovne direktorice vsak ponedeljek ali sredo od 7.00 do 8.00 ure ali pisno na naslov: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija. Pacient v vlogi, ki jo posreduje pristojni osebi, navede: osebno ime, naslov prebivališča in svoje kontaktne podatke, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih ali drugih osebah, čas in kraj domnevne kršitve ter morebitne posledice, ki so nastale zaradi domnevne kršitve .

Postopek za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic

V primeru, da v okviru postopka prve obravnave kršitve pacientovih pravic ni sklenjen dogovor o načinu rešitve spora, pristojna oseba pacienta pouči o možnosti vložitve zahteve za drugo obravnavo kršitve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, ki o drugi zahtevi odloča v skladu z določbami Zakonom o pacientovih pravicah. Za kršitve pravic iz zdravstvenega zavarovanja se še vedno uporabljajo določbe predpisov s področja zdravstvenega zavarovanja.

 

POHVALE, MNENJA IN PREDLOGI

Pacienti in njihovi svojci lahko svoje pohvale, mnenja in predloge bolnišnici posredujejo pisno na obrazcu, ki ga oddajo v nabiralnik na bolniškem oddelku. Svoje mnenje lahko pošljete na e-naslov bolnišnice psihiatrija@pb-idrija.si. Na podlagi vaših povratnih informacij si bomo prizadevali izboljšati dobro počutje ter kvaliteto in varnost obravnave.

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)