Pritožbe, pohvale in predlogi

Varovanje pravic pacientov

Pravice pacientom v bolnišnici zagotavljamo skladno z Zakonom o pacientovih pravicah, ki predstavlja pomembno pridobitev na področju varovanja in zagotavljanja temeljnih pravic uporabnikom zdravstvenih storitev. Več o uresničevanju svojih pravic, o možni pritožbeni poti, v primeru, ko so vam pravice kršene, ter o pomoči zastopnika pacientovih pravic si lahko preberete v pravilniku v prilogi, na spletni strani ministrstva za zdravje: http://www.mz.gov.si/ ali na spletni strani varuha človekovih pravic: http://www.varuh-rs.si/

OBRAVNAVA KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC 

Pristojna oseba za sprejemanje in prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v Psihiatrični bolnišnici Idrija je:

doc. dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih., strokovni direktor bolnišnice
T: 05 37 34 440
E: marko.pisljar@pb-idrija.si 

Roki in način vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic

Pacient lahko kadarkoli med zdravstveno obravnavo v bolnišnici ustno ali pisno izrazi svoje nezadovoljstvo glede izvajanja zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oziroma sodelavca. Svoje nezadovoljstvo ali nestrinjanje naslovite neposredno na vodjo bolniškega oddelka, na katerem ste oz. ste bili hospitalizirani. Vodja oddelka je dolžan nesporazum odpraviti takoj, z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. Če z dodatnimi pojasnili ali ukrepi niste zadovoljni, lahko vložite zahtevo za obravnavo domnevne kršitve pravic ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi bolnišnice iz prve točke, in sicer:

  • zahtevo zaradi neprimernega odnosa zdravstvenih delavcev in sodelavcev najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve,
  • zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja pri zdravstveni oskrbi (varnostni zaplet, zdravstvena napaka, ipd.) najkasneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku zgoraj navedenih rokov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje. Zahteva se lahko poda ustno v tajništvu predstojnika vsak ponedeljek ali četrtek od 11.00 do 12.00 ure. Pacient v vlogi, ki jo posreduje pristojni osebi, navede: osebno ime, naslov prebivališča in svoje kontaktne podatke, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih ali drugih osebah, čas in kraj domnevne kršitve ter morebitne posledice, ki so nastale zaradi domnevne kršitve .

Postopek za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic

V primeru, da v okviru postopka prve obravnave kršitve pacientovih pravic ni sklenjen dogovor o načinu rešitve spora, pristojna oseba pacienta pouči o možnosti vložitve zahteve za drugo obravnavo kršitve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, ki o drugi zahtevi odloča v skladu z določbami Zakonom o pacientovih pravicah. Za kršitve pravic iz zdravstvenega zavarovanja se še vedno uporabljajo določbe predpisov s področja zdravstvenega zavarovanja.

 

POHVALE, MNENJA IN PREDLOGI

Pacienti in njihovi svojci lahko svoje pohvale, mnenja in predloge bolnišnici posredujejo pisno na obrazcu, ki ga oddajo v nabiralnik na bolniškem oddelku. Svoje mnenje lahko pošljete na e-naslov bolnišnice psihiatrija@pb-idrija.si. Na podlagi vaših povratnih informacij si bomo prizadevali izboljšati dobro počutje ter kvaliteto in varnost obravnave.

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)