Strokovne službe v bolnišnici

Služba zdravstvene nege in oskrbe

Služba zdravstvene nege in oskrbe je organizirana kot samostojna služba z natančno opredeljenimi nalogami, kompetencami in odgovornostjo izvajalcev zdravstvene nege, vključno s kontinuirano skrbjo za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v zdravstveni negi. Sledi temeljnim vrednotam bolnišnice in viziji obravnave pacienta kot subjekta ter timsko oblikovanim profesionalnim ciljem. Prizadeva si razvijati dobre medosebne odnose v negovalnem in zdravstvenem timu, vzdrževati pozitivno socialno klimo ter razvijati sodelovalno kulturo.

Obsega samostojno in sodelujočo vlogo, v skladu s sodobnimi smernicami zdravstvene obravnave in strokovnimi standardi zdravstvene nege. Aktivnosti zdravstvene nege, usmerjene v pomoč pacientom pri zadovoljevanju temeljnih življenjskih aktivnosti, temeljijo na Poklicnih aktivnostih in kompetencah v zdravstveni negi, Kodeksu etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Zakonu o pacientovih pravicah in Zakonu o duševnem zdravju.

Specifično vlogo zdravstvene nege na področju duševnega zdravja danes opredeljuje splet ukrepov namenjenih zagotavljanju pacientom prijaznega socialnega in terapevtskega okolja ter ukvarjanju tako s telesnimi, duševnimi kot socialnim problemi pacienta. Osredišča se na značilen medoseben terapevtski proces in proces medčloveške profesionalne komunikacije, v katerega so vključeni medicinska sestra, pacient, njun odnos, sodelovanje in interakcije. Osnovni namen tega odnosa je pacientu pomagati do čim večje samostojnosti v okviru zmožnosti in sposobnosti, večje uspešnosti in zadovoljstva v življenju. Specifično vlogo zdravstvene nege na področju duševnega zdravja označuje učenje in zdravstvena vzgoja pacientov in njihovih družin ter psihodinamsko naravnano delo.

Služba zdravstvene nege in oskrbe pokriva tudi dejavnost bolniške oskrbe, ki izvaja storitve preskrbe, vzdrževanja higiene čajnih kuhinj ter transporta perila in odpadkov iz zdravstvene dejavnosti.

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege

asist. Urban Bole, mag. zdr. nege
T: 05 37 34 435
E: urban.bole@pb-idrija.si

Pomočnica za področje obvladovanja bolnišničnih okužb

Kristina Kržišnik Gnezda, dipl. m. s., SOBO

Delovna terapija

Delovna terapija omogoča ljudem vključevanje v vsakodnevne življenjske aktivnosti, ki so za njih smiselne in namenske ter posledično pozitivno vplivajo na njihovo zdravje in dobro počutje. Primarni cilj delovne terapije je usposobiti ljudi za čim bolj kvalitetno in samostojno izvajanje aktivnosti vsakodnevnega življenja z namenom izboljšanja zdravja in počutja, da zaživijo čim bolj polno in kakovostno. Ta cilj delovni terapevti dosežejo tako, da ljudem omogočijo opravljati aktivnosti, s katerimi izboljšujejo njihove sposobnosti za izvajanje aktivnosti ali pa s prilagoditvijo aktivnosti, prilagoditvijo okolja oz. aplikacijo ustreznih pripomočkov.

Delovna terapija na področju duševnega zdravja predstavlja pomemben del v obravnavi duševnih motenj in težav v vseh starostnih obdobjih tako v njihovi akutni kot kronični fazi, pa tudi na področju preventive. Organizirana je na vseh bolniških oddelkih in oddelku za delovno terapijo, kjer so pacientom na voljo večnamenska dvorana, fitnes, leposlovna knjižnica, terapevtska kuhinja, prostori za glasbene, likovne, ustvarjalne, modelarske, gospodinjske in skupinske pogovorne aktivnosti. Delovni terapevti izvajajo delovno terapijo usmerjeno na posameznika. Ta pristop omogoča, da pacient aktivno sodeluje pri funkcionalni izvedbi in da izpolnjuje okupacijske vloge v različnih okoljih. Pacient aktivno sodeluje pri postavljanju prioritetnih ciljev, ki so tudi center ocenjevanja, obravnave in končne ocene. Sprva je delovna terapija individualno naravnana, kasneje ob izboljševanju simptomatike pa je možno vključevanje v skupinske terapevtske aktivnosti. Pri aktivnostih upoštevamo kaj pacient želi, kaj hoče izvajati in kaj svojci in okolje od njega pričakujejo.

 

Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru delovne terapije zajemajo vsa področja človekovega delovanja:

1. skrb zase (osebne aktivnosti: osebna higiena, oblačenje, obuvanje, hranjenje,.; funkcionalna gibljivost: hoja, izvajanje transferja, splošna mobilnost,..; funkcioniranje v družbenem okolju: rokovanje z denarjem, nakupovanje,..),

2. produktivnost / delo (gospodinjske aktivnosti: kuhanje, pospravljanje, nega perila, delo na vrtu..; izobraževanje, pomoč pri planiranju dela),

3. prosti čas (interesne aktivnosti: ročna dela, slikanje, branje, športne aktivnosti, sprehodi,..),

4. vključevanje v družbo: družabne in kulturne aktivnosti, izleti, obiski prijateljev,…).

 

Intervencije delovne terapije poskušajo vplivati na pacienta, da je sposoben vzpostavljati in vzdrževati kvalitetne odnose v svojem življenju in da se kljub duševni bolezni lahko nauči v življenju spopadati se z ovirami na pozitiven in konstruktiven način.

Za učinkovito zdravljenje in hitrejšo vrnitev v domače okolje v bolnišnici terapevtske programe dopolnjujemo z dodatnimi aktivnostmi, ki spodbujajo paciente k dejavnemu in vsestranskemu vključevanju v začrtane aktivnosti (koncerti, izleti, ustvarjalne delavnice, potopisna predavanja, trim pohodi, kulinarične delavnice, ogledi razstav v mestu in okolici, šahovske simultanke,…). Večji projekti, ki jih organiziramo v naši bolnišnici vsako leto pa so: slikarski Ex- tempore, Maksov spominski šahovski teden in kulturno-športni teden. Poleg tega redno izdajamo bolnišnično glasilo Mozaik, kjer so objavljeni prispevki naših pacientov.

Na Gerontopsihiatričnem oddelku Psihiatrične bolnišnice Idrija v sodelovanju z Zavodom PET - Pasjo enoto terapevtov uspešno poteka program posredovanja s pomočjo psa. V program so vključeni pacienti z depresivno in blago kognitivno motnjo.

 

Obravnava v domačem okolju

Usmerjena je v zagotavljanje najvišje možne stopnje samostojnosti, funkcionalnosti in zadovoljstva posameznika. Poglavitni cilj delovne terapije je skozi razvoj veščin pri posamezniku doseči zadovoljno in produktivno življenje, ki mu omogoča funkcioniranje na zadovoljivi ravni zanj in za druge ter ki izboljša, kar je zanj pomembno.

Vodja službe

Mateja Kavčič, dipl. del. terapevtka
T: 05 37 34 458 ali 051 421 409
E: mateja.kavcic@pb-idrija.si 

Klinično psihološka služba

V okviru klinično-psihološke obravnave se izvajajo diagnosticiranje, psihološko svetovanje, podpora in edukacija ter psihoterapevtsko vodenje, ki vključuje individualne ter skupinske oblike psihoterapije. Klinični psihologi pri svojem delu sledijo strokovnim etičnim načelom ter novim strokovnim spoznanjem na področju klinične psihologije in psihoterapije. Svoje dejavnosti izvajajo kot člani oddelčnih timov na oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola, intenzivnih psihiatričnih oddelkih ter na psihoterapevtskem oddelku, pa tudi v okviru ambulant za klinično psihologijo, ki delujejo v Idriji, Logatcu, Postojni, Kopru in Žireh. V Psihiatrični bolnišnici Idrija je zaposlenih 9 kliničnih psihologov, med njimi 8 specialistov klinične psihologije ter 1  specializant klinične psihologije.  

Vodja službe

dr. Špela Hvalec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
T: 05 37 34 474
E: spela.hvalec@pb-idrija.si 

Socialna služba

Pacienti, ki se zdravijo v Psihiatrični bolnišnici Idrija, sodelujejo s socialnim delavcem tekom celotnega zdravljenja. Dejavnosti temeljijo na razumevanju psihosocialnega konteksta, v katerem se pojavljajo različne težave in stiske. Ključno je načrtovanje odpusta, skupaj s pacientom, ki temelji na raziskovanju njegovih potreb in je z vidika socialnega dela pomoč pri soočanju s težavami, ki pomembno vplivajo na vsakodnevno življenje. Cilj je vrnitev v svoje domače okolje, sicer pa v eno izmed drugih oblik bivanja oziroma terapevtskih programov, kjer bo še naprej deležen pomoči in podpore, ki jo potrebuje. K sodelovanju so povabljeni tudi svojci oziroma drugi pomembni bližnji.

Socialna služba Psihiatrične bolnišnice Idrija pri samem načrtovanju odpusta in urejanju socialne problematike sodeluje z različnimi službami v skupnosti, kar omogoča celostno obravnavo pacienta in učinkovito pripravo na odpust.

Pacienti so tekom zdravljenja vključeni v skupinsko delo in sicer trening socialnih veščin, tematske skupine in delavnice o depresiji, kar je ob reševanju aktualne socialne problematike ključno v procesu okrevanja, večje samostojnosti pacientov, nadzora nad lastnim življenjem ter krepitvi socialne mreže.

Vodja službe

mag. Andreja Seljak Grudnik, univ. dipl. soc. del.
T: 05 37 34 445
E: andreja.seljak@pb-idrija.si

Medicinsko kemični laboratorij

Medicinsko-kemični laboratorij je funkcionalna enota medicinskega sektorja Psihiatrične bolnišnice Idrija, ki opravlja laboratorijsko diagnostčno dejavnost na področjih klinične kemije, imunokemije, hematologije, analitike urina in blata.  Za analiziranje vzorcev uporabljamo znanstveno preizkušene, s strani slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj priznane metode in tehnike. Dejavnost izvajamo s kakovostno izpopolnjeno laboratorijsko tehnologijo in sodobnim laboratorijskim informacijskim sistemom.

Z analiziranjem bioloških vzorcev pridobivamo diagnostične in prognostične informacije ter spremljamo učinke terapij pacientov Psihiatrične bolnišnice Idrija. Storitve izvajamo tudi za zunanje naročnike: zdravstvene ustanove, zasebne zdravnike in samoplačnike. Za preiskave, ki so naročene v zelo majhnem številu in specialne preiskave, ki jih v našem laboratoriju ne izvajamo, pošiljamo biološki material v izbrane zunanje labaratorija.

Kakovost svojih storitev zagotavljamo z dnevnim izvajanjem notranje kontrole kakovosti procesov in postopkov in s sodelovanjem v programih za zunanjo oceno kakovosti na državni in mednarodni ravni.  Laboratorij je organiziran v skladuz zahtevami Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. list RS 64/04,1/16 in 56/19). Laboratorij je na podlagi 26. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS št. 23/2005) leta 2009 pridobil dovoljenje za delo MInistrstva za zdravje RS za področje medicinske biokemije in ga julija 2020 že drugič uspešno podaljšal za nadaljnje petletno obdobje.

Zunanji naročniki oz. samoplačniki, ki želite opraviti samo laboratorijske preiskave, se lahko  v Medicinsko-kemičnem laboratoriju bolnišnice oglasite med 7:30 in 9:00 (oz. ob predhodno dogovorjeni uri) od ponedeljka do petka. Za samoplačniško opravljanje analiz  ne potrebujete dokumentov. V primeru napotitve s strani vašega osebnega zdravnika potrebujete veljavno napotnico/naročilnico z vašimi osebnimi podatki (priimek, ime, datum rojstva, naslov), podatki naročnika in seznamom naročenih preiskav.

Zunanji naročniki in samoplačniki podrobnejša navodila in cenik najdete v spodnjih priponkah.

Vodja laboratorija

dr. Bojana Križaj, spec. med. biokem.
T: 05 37 34 446
E: bojana.krizaj@pb-idrija.si

Delovni čas laboratorija od ponedeljka do petka od 7.00 - 15.00

Lekarna 

Lekarna Psihiatrične bolnišnice Idrija je prva verificirana bolnišnična lekarna v Sloveniji. Lekarna skrbi za nabavo in izdajo zdravil, farmacevtskih snovi, medicinskih pripomočkov, sredstev za dezinfekcijo in dezinsekcijo ter sredstev za nego in varovanje zdravja. V lekarni poteka izdelava magistralnih pripravkov ter sredstev za nego in varovanje zdravja.

Strokovno osebje lekarne je v Psihiatrični bolnišnici Idrija odgovorno za svetovalno in strokovno-informativno dejavnost s področja uporabe zdravil, medicinskih pripomočkov in sredstev za varovanje zdravja, izvajanje znanstveno in strokovno-raziskovalnega dela, sodelovanje pri kliničnih raziskavah, izbiri zdravil in medicinskih pripomočkov, nadzor zdravil na oddelkih bolnišnice, sodelovanje v komisijah za zdravila in medicinske pripomočke v bolnišnici, spremljanje neželenih učinkov zdravil in medicinskih pripomočkov, spremljanje uvajanja novih zdravil in predlaganje njihove uporabe zdravnikom ter vodenje evidenc in nadzora nad zdravili za preskušanje in raziskovalne namene.

Bolnišnična lekarna omogoča strokovno mentorstvo študentom, diplomantom in specializantom farmacije.

Vodja lekarne

Cvetka Bačar Bole, mag. farm., spec. klinične farmacije
T:05 37 34 482
E: cvetka.bacar@pb-idrija.si

Delovni čas lekarne od ponedeljka do petka od 7.00 - 15.00

O bolnišnici

Ne spreglejte

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49
5280 Idrija
Slovenija

Informacije

(od 6.00 do 22.00)

Pomoč v duševni stiski

(od 19.00 do 7.00)