PODELITEV AKREDITACIJSKE LISTINE

Kontakt:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Informacije:
(od 6.00 do 22.00):
T:
(0)5 37 34 400
F:
(0)5 37 73 651
E:
psihiatrija@pb-idrija.si

Pomoč v duševni stiski:
(od 19.00 do 7.00)
T:
(0)1 520 99 00

PODELITEV AKREDITACIJSKE LISTINE

15.2.2013

Psihiatrična bolnišnica Idrija je na današnjem slavnostnem dogodku, ki ga je organizirala v svojih prostorih, prejela akreditacijsko listino DNV Healthcare, ki potrjuje izpolnjevanje visokih mednarodnih standardov kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Direktorju Psihiatrične bolnišnice Idrija Bogdanu Tušarju je listino izročil podpredsednik norveške akreditacijske hiše DNV Healthcare Leonardo Omodeo Zorini. Idrijska bolnišnica je z uspešno zaključenim akreditacijskim postopkom postala prva psihiatrična ustanova v Sloveniji in ena prvih psihiatričnih ustanov v Evropi, ki posluje skladno z zahtevnimi mednarodnimi standardi zdravstvene obravnave. 

Psihiatrična bolnišnica se je v akreditacijski postopek vključila v lanskem letu, skladno z Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu in Modelom vzpostavitve sistema akreditacije zdravstvenih ustanov v Sloveniji, ki ju je izdalo Ministrstvo za zdravje, ter Področnim dogovorom med bolnišnicami, ZZZS in ministrstvom. Projekt akreditacije je bil usmerjen k doseganju standardov, ki so jih sprejeli državni centri za zdravstveno oskrbo v ZDA, zasnovani pa so tako, da jih lahko uporablja katerakoli bolnišnica, ne glede na kraj ali nacionalne predpise.

Akreditacijsko presojo je v idrijski bolnišnici junija in novembra lani izvedla norveška akreditacijska hiša DNV Healthcare. Mednarodna skupina petih presojevalcev je ugotavljala izpolnjevanje 20 kriterijev, med katerimi so bili: vodenje, upravljanje in hramba zdravstvene dokumentacije, vodenje in upravljanje kliničnega okolja, zagotavljanje pravic pacientov, obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb, sistem upravljanja in predpisovanja zdravil, sistem načrtovanja odpusta z zdravljenja, delovanje izvenhospitalnih enot, sistem upravljanja kakovosti na vseh nivojih, sistem upravljanja s tveganji, sistem upravljanja s kadri ter varnost in urejenost fizičnega okolja. V procesu presoje je bilo neskladje s standardi ugotovljeno le pri dveh od 20 kriterijev, kar pa je bolnišnica v lanskem letu odpravila in s tem izpolnila pogoj za pridobitev akreditacije. 

Pridobljena akreditacijska listina potrjuje, da Psihiatrična bolnišnica Idrija svojim pacientom nudi prijazno, varno in urejeno okolje ter zdravstveno oskrbo, ki temelji na mednarodnih standardih kakovosti in sodobni klinični praksi. Hkrati predstavlja dolgoročno zavezo k nenehnemu nadgrajevanju in dopolnjevanju sistema kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. V prihodnjih letih bo bolnišnica svoje potenciale usmerila predvsem v izboljšave na področju sledljivosti terapevtske obravnave, odpravljanje morebitnih tveganj ter dviganje kakovosti dela na bolniških oddelkih. Akreditacija za bolnišnico pomeni dodatno spodbudo k razvoju sodobnega psihiatričnega zdravljenja in celostne obravnave duševnih bolezni, ki bosta omogočala uvajanje novih metod in oblik dela s pacienti ter postopen prehod v dnevne oblike zdravljenja, ambulantno in skupnostno zdravljenje.